مشهد

شماره ۷۹۶۲
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۹.۳ تا °۶۰
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۶.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان طاهری، قائمی، سهندی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه معجونى Kuh e Majuni، کوه مینوشKue Meynush، رود طرقRud e Torogh

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى