سراسکند( هشترود)

شماره ۵۴۶۴
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان شرقی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۷ تا °۴۷.۳
عرض جغرافیایى از °۳۷ تا °۳۷.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان امینی آذر ، قدیرزاده، آقانباتی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه چراغ مردان

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى آذربایجان شرقی