کهورک

شماره ۷۹۴۸
مقیاس 1:100000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۹.۳ تا °۶۰
عرض جغرافیایى از °۲۹ تا °۲۹.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان آقانباتی، افتخارنژاد
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه دار راهدان،گسل کهورک، گسل مزار آب، رود شوره گز

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان