فنوج

شماره ۷۹۴۳
مقیاس 1:100000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۹.۳ تا °۶۰
عرض جغرافیایى از °۲۶.۵ تا °۲۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان ارشدی، مهدوی، افتخارنژاد
عناصر و داده های موجود در نقشه تراست فنوج،کوه تفتان، گسل مسکوتانMaskutan fault ، تراست آزاوا Azava trust

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان