بندینى

شماره ۷۹۴۱
مقیاس 1:100000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۹.۳ تا °۶۰
عرض جغرافیایى از °۲۵.۵ تا °۲۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان حسینی، سهیلی، قاسمی، عبدالهی، اقلیمی، صمدیان
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل زیردان Zeerdan Fault، کوه چکه Kuh e Chekeh، تاقدیس بندینى

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان