بیر

شماره ۷۹۴۰
مقیاس 1:100000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۹.۳ تا °۶۰
عرض جغرافیایى از °۲۵ تا °۲۵.۵
گروه زمین شناسی
توضیح مختصر هم پوشانی با نقشه بندینی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان