ماکو

شماره ۴۹۶۸
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان غربى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۴.۳ تا °۴۵
عرض جغرافیایى از °۳۹ تا °۳۹.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان امینی آذر، قدیرزاده ، سهندی
عناصر و داده های موجود در نقشه رودخانه ارس Aras River ، کوه چروک ، کوه سوکار

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان غربى