تکاب

شماره ۵۴۶۲
مقیاس 1:100000
نام استان کردستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۷ تا °۴۷.۳
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۶.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان فنودی، حریری، باباخانی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه ایوب انارAyoub Anar Mountain، کوه گل زردGol zard Mountain

کلید واژه ها: کردستان