آهنگران

شماره ۸۰۵۶
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰ تا °۶۰.۳
عرض جغرافیایى از °۳۳ تا °۳۳.۵
گروه زمین شناسی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه آهنگران، رود تک حوض، رود گزیک Rud e Gazik

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى