نهبندان

شماره ۸۰۵۳
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰ تا °۶۰.۳
عرض جغرافیایى از °۳۱.۵ تا °۳۲
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان آقانباتی، افتخارنژاد، لطفی، علوی نائینی
عناصر و داده های موجود در نقشه ناودیس چاه بوک Chah e Bok Syncline، گسل بندان ، گسل نه خاورى East Neh Fault

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى