زیروکى _گهر کوه

شماره ۸۰۴۶
مقیاس 1:100000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰ تا °۶۰.۳
عرض جغرافیایى از °۲۸ تا °۲۸.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان آقانباتی، افتخارنژاد
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه بزمان،کوه زیروکى، کوه درممودKuh e Darmamud

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان