اسپکه

شماره ۸۰۴۳
مقیاس 1:100000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰ تا °۶۰.۳
عرض جغرافیایى از °۲۶.۵ تا °۲۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان آقانباتی، مهدوی،ارشدی،افتخارنژاد
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل لاشار،گسل پیپ،سیاه کوه، رودخانه بلوچ

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان