کهیر(هومان)

شماره ۸۰۴۱
مقیاس 1:100000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰ تا °۶۰.۳
عرض جغرافیایى از °۲۵.۵ تا °۲۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان عبداللهی،اقلیمی،صمدیان
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل کهیر،رودخانه کهیر، گسل زیردان Zeerdan fault، تاقدیس راهدگارRahdegar anticline، کوه پوزاکKuh e Pouzak ،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان