تربت‌جام

شماره ۸۱۶۰
مقیاس 1:100000
نام استان خراسان شمالى,خراسان رضوى,خراسان جنوبى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰.۳ تا °۶۱
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۵.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان علوی نائینی، موسوی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه گل بانو، گسل رسول آباد، گسل کجاب

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: خراسان جنوبى خراسان رضوى خراسان شمالى