بندان

شماره ۸۱۵۲
مقیاس 1:100000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰.۳ تا °۶۱
عرض جغرافیایى از °۳۱ تا °۳۱.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان Griffis,Tirrul,Meixner, افتخارنژاد،علوی نائینی، لطفی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه پاتارگى، رودشور

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان