کوه‌دوپشتى

شماره ۸۱۵۰
مقیاس 1:100000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰.۳ تا °۶۱
عرض جغرافیایى از °۳۰ تا °۳۰.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان آقانباتی، افتخارنژاد، لطفی، علوی نائینی
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل زاهدان، کوه دوپشتى، رودخانه ترش آب

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان