زاهدان

شماره ۸۱۴۸
مقیاس 1:100000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰.۳ تا °۶۱
عرض جغرافیایى از °۲۹ تا °۲۹.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان بربریان،صمیمی، ارشدی،Davies، Turner, Baker,Kahar
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل درشیر ، کوه پاداگى، کوه روگانKuh e Rugan

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان