کارواندار

شماره ۸۱۴۵
مقیاس 1:100000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰.۳ تا °۶۱
عرض جغرافیایى از °۲۷.۵ تا °۲۸
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان قرشی، واعظی پور، افتخارنژاد
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل کارواندار،رودخانه دامان،دشت کوه ، کوه خانه ناراب

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان