ایرانشهر

شماره ۸۱۴۴
مقیاس 1:100000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰.۳ تا °۶۱
عرض جغرافیایى از °۲۷ تا °۲۷.۵
گروه زمین شناسی
توضیح مختصر نقشه وگزارش به صورت pdf است

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان