چاه بهار

شماره ۸۱۴۰
مقیاس 1:100000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۰.۳ تا °۶۱
عرض جغرافیایى از °۲۵ تا °۲۵.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان صمدیان،جعفریان، عبدلی
عناصر و داده های موجود در نقشه دریاى عمان ، خلیج چابهار، دشت وشنام Dasht e Voshnam،رودخانه ماجرو Rudkhaneh Majero

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان