میرجاوه

شماره ۸۲۴۸
مقیاس 1:100000
نام استان سیستان و بلوچستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۶۱ تا °۶۱.۳
عرض جغرافیایى از °۳۲ تا °۳۲.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان بربریان، ارشدی، دویسDevis، تورنر Turner ، صمیمی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه انجیردان، کوه سدک، کوه سفیدک

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: سیستان و بلوچستان