ماکو

مقیاس 1:250000
نام استان آذربایجان غربى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۳.۵ تا °۴۵
عرض جغرافیایى از °۳۹ تا °۴۰
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان بلورچی،نوائی
عناصر و داده های موجود در نقشه قره سو ، کوه سوکار

کلید واژه ها: آذربایجان غربى