خوى

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان آذربایجان غربى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۳.۵ تا °۴۵
عرض جغرافیایى از °۳۸ تا °۳۹
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان قرشی، ارشدی، حقی پور، افتخارنژاد
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه چله خیمه، رود روشده، کوه لیلوس

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان غربى