سرو

مقیاس 1:250000
نام استان آذربایجان غربى
مجری سازمان زمین شناسى
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۳.۵ تا °۴۵
عرض جغرافیایى از °۳۷ تا °۳۸
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان غربى