تبریز-پلدشت

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان آذربایجان شرقی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۵ تا °۴۶.۵
عرض جغرافیایى از °۳۷ تا °۳۸
گروه زمین شناسی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه على باشى، رود ارس، گسل صوفیان، کوه دوستش، تلخه رود، دریاچه ارومیه

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى آذربایجان شرقی