ارومیه

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان آذربایجان غربى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۵ تا °۴۶.۵
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان شهرابی،علوی نائینی، سعیدی، حقی پور
عناصر و داده های موجود در نقشه دریاچه ارومیه،کوه چپقلو،تلخه رود، کوه دره شور

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان غربى