مهاباد

مقیاس 1:250000
نام استان آذربایجان غربى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۵ تا °۴۶.۵
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان افتخارنژاد
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه سلطان، سیمینه رود، زرینه رود، کوه نیستان، کوه فرنگ

کلید واژه ها: آذربایجان غربى