اهر

مقیاس 1:250000
نام استان آذربایجان شرقی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۶.۵ تا °۴۸
عرض جغرافیایى از °۳۷ تا °۳۸
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان باباخانی،علوی تهرانی، نوگل،لسکر، ریو ، عمیدی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه هشت سر، رشته صلوات، رودخانه اهرچاى

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى