تکاب

مقیاس 1:250000
نام استان زنجان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۶.۵ تا °۴۸
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان علوی، عمیدی، بلورچی، آقانباتی
عناصر و داده های موجود در نقشه زرینه رود، کوه کوشک، کوه شیرین سو

کلید واژه ها: زنجان