سنندج

مقیاس 1:250000
نام استان کردستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۶.۵ تا °۴۸
عرض جغرافیایى از °۳۴ تا °۳۵
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: کردستان