آبراهه_بجنورد

مقیاس -
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
فرمت لایه رستر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
نقشه: بجنورد // شماره برگه: 7464 // مقیاس: 1:100000 // تهیه کننده: م.ب. جعفریان- ج. طاهری // با نظارت علمی: م. سهیلی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور