آستارا(اردبیل)

مقیاس 1:250000
نام استان اردبیل
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۸ تا °۴۹.۵
عرض جغرافیایى از °۳۸ تا °۳۹
گروه زمین شناسی

کلید واژه ها: اردبیل