خوى

شماره ۴۷۶۷
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان غربى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۴.۳ تا °۴۵
عرض جغرافیایى از °۳۸.۵ تا °۳۹
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان امینی ، رادفر، خلعتبری، بحرودی ، امامی، بهره مند
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل عسگرآباد، راندگی ابولفضل، گسل زاغه، کوه آورین Kuh e Avrin

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان غربى