کبودر آهنگ

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان همدان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۸ تا °۴۹.۵
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان بلورچی، حاجیان
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه زاگرس، کوه کبود

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: همدان