خرم آباد

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان لرستان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۸ تا °۴۹.۵
عرض جغرافیایى از °۳۳ تا °۳۴
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان سهندی، جعفریان،حاج ملا علی، سهیلی
عناصر و داده های موجود در نقشه اشتران کوه،گسل دورود، زاگرس،دریاچه گهر، کوه کمر سیاه

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: لرستان