الگوی فرونشست دشت یاسوج

مقیاس -
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
فرمت لایه رستر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

مبلغ ۷٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

"الگوهای فرونشست دشت های کشور با استفاده از تصاویر رادار (ماهواره Sentinel-1A) و در بازه زمانی تنش آبی سال 95 (مرداد تا دی ماه) توسط م. روستایی پردازش و استخراج شده است. در این مطالعه، 26 دشت کشور بر اساس نرخ فرونشست، در 10 درجه (0/5-0 ، 1-0/5 ، 2-1 ، 3-2 ، 4-3 ، 5-4 ، 7-5 ، 10-7 ، 15-10 و بیش از 15 سانتیمتر در سال)، پهنه بندی شده است. بر طبق آن، مناطقی با بیشترین نرخ فرونشست (بیش از 15 سانتیمتر در سال)، با درجه 1 و به رنگ قرمز و مناطقی با کمترین نرخ فرونشست (0-0.5 سانتیمتر در سال) با درجه 10 و به رنگ آبی مشخص گردیده اند در این لایه میانگین نرخ فرونشست دشت یاسوج نمایش داده شده که پهنه های دارای درجه 3 تا 10 را شامل می گردد."