لیتولوژی_رزن_5860

مقیاس -
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از ° تا °
عرض جغرافیایى از ° تا °
موضوع نقشه زمین شناسی مقیاس یکصد هزارم
فرمت لایه رستر
گروه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
تهیه کنندگان سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
سال تهیه ۲۰۰۳

مبلغ ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال

نقشه: رزن // شماره برگه: 5860 // مقیاس: 1:100000 // سال تولید: 2003 // تهیه کننده: ع. مهابادی، م. فودازی // مالکیت داده: سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور