ساوه

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان مرکزى
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۹.۵ تا °۵۱
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان نوگل سادات، هوشمندزاده، بهروزی، لطفی، خ.ناظر، عمیدی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه اینچه قره، کوه طوفان ده، حوض سلطان، رودخانه شور

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: مرکزى