شهر کرد

مقیاس 1:250000
نام استان چهارمحال
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۹.۵ تا °۵۱
عرض جغرافیایى از °۳۲ تا °۳۳
گروه زمین شناسی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: چهارمحال