آمل

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان مازندران
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱ تا °۵۲.۵
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان وحدتی دانشمند، گانسر، هوبر، آلنباخ و ...
عناصر و داده های موجود در نقشه روراندگى کندوان، گسل طالقان، گسل مشا فشم،کوه هرند

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: مازندران