سراب

شماره ۵۵۶۵
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان شرقی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۷.۳ تا °۴۸
عرض جغرافیایى از °۳۷.۵ تا °۳۸
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان بهروزی، امینی آذر، عزتیان، امامی، داوری، هادوی،
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه پیر Kuh e Pir، رشته کوه چهل تورReshteh kuh e Chehel tour

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى