کاشان

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱ تا °۵۲.۵
عرض جغرافیایى از °۳۳ تا °۳۴
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان زاهدی، عمیدی، امامی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه قاضى، کوه زیرآب، کوه لطیف

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان