بروجن

مقیاس 1:250000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱ تا °۵۲.۵
عرض جغرافیایى از °۳۱ تا °۳۲
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان م.علوی،صداقت،یوسفی

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان