اردکان

شماره ۰
مقیاس 1:250000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۱ تا °۵۲.۵
عرض جغرافیایى از °۳۰ تا °۳۱
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان واله، حقی پور، داوودزاده، آقانباتی،اشتوکلین، هوبر
عناصر و داده های موجود در نقشه کویراردکان،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: یزد