سارى

مقیاس 1:250000
نام استان مازندران
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲.۵ تا °۵۴
عرض جغرافیایى از °۳۶ تا °۳۷
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان سعیدی،وحدتی دانشمند
عناصر و داده های موجود در نقشه گسل شمال البرز،رود تجن، گسل مازندران خزر، رودخانه نکا

کلید واژه ها: مازندران