سمنان

مقیاس 1:250000
نام استان سمنان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲.۵ تا °۵۴
عرض جغرافیایى از °۳۵ تا °۳۶
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان آقانباتی ، حامدی

کلید واژه ها: سمنان