کوه گوگرد

مقیاس 1:250000
نام استان سمنان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲.۵ تا °۵۴
عرض جغرافیایى از °۳۴ تا °۳۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان وحدتى دانشمند
عناصر و داده های موجود در نقشه کویر ریگ جن،تاقدیس شمال کویر،کویربزرگ

کلید واژه ها: سمنان