انارک

مقیاس 1:250000
نام استان اصفهان
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲.۵ تا °۵۴
عرض جغرافیایى از °۳۳ تا °۳۴
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان شارکووسکی،داوودزاده، عمیدی
عناصر و داده های موجود در نقشه کوه دم،کوه دره ده، کوه چاه گربه

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: اصفهان