میانه

شماره ۵۵۶۴
مقیاس 1:100000
نام استان آذربایجان شرقی
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۴۷.۳ تا °۴۸
عرض جغرافیایى از °۳۷ تا °۳۷.۵
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان خدابنده، امینی آذر، هاشم امامی، فریدی
عناصر و داده های موجود در نقشه ناودیس و تاقدیس شکارچی، رودخانه قزل اوزن،

مبلغ ۴۰۰٬۰۰۰ ریال

کلید واژه ها: آذربایجان شرقى آذربایجان شرقی