نائین

مقیاس 1:250000
نام استان یزد
مجری سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور
وضعیت تهیه شده
طول جغرافیایى از °۵۲.۵ تا °۵۴
عرض جغرافیایى از °۳۲ تا °۳۳
گروه زمین شناسی
تهیه کنندگان علوی تهرانی،آقانباتی،داوودزاده ، عمیدی، نبوی
عناصر و داده های موجود در نقشه کویراردکان،باتلاق گاوخونى،کوه سیاه

کلید واژه ها: یزد